Straipsnių pateikimas

Straipsnių pateikimas internetu

Jau esate prisiregistravęs žurnale Geografija ir edukacija?
Prisijungti

Neturite vartotojo vardo ir slaptažodžio?
Registruotis

Tam kad pateikti straipsnius į OJS, registracija ir prisijungimas yra būtini.

 

Nurodymai autoriams

Bendrieji publikacijų pateikimo reikalavimai

1. Straipsnio medžiaga turi būti pateikiama tokia tvarka:

1.1. straipsnio pavadinimas;

1.2. autoriaus vardas, pavardė;

1.3. autoriaus institucijos pavadinimas, adresas ir autoriaus el. paštas;

1.4. esminiai žodžiai (nuo 3 iki 5 žodžių);

1.5. straipsnio tekstas (iki 20 000 spaudos ženklų su intervalais);

1.6. literatūros sąrašas (nenumeruojamas);

1.7. straipsnio santrauka lietuvių ir anglų kalbomis (iki 1000 spaudos ženklų su intervalais).

2. Straipsnyje turi būti iškelta mokslinė problema, nurodytas tyrimo aktualumas ir originalumas, suformuluotas tyrimo tikslas ir uždaviniai, pateikta ir pagrįsta tyrimo metodologija bei metodai, visapusiškai išnagrinėta problema, pateikti išsamūs ir argumentuoti tyrimo rezultatai, išvados (apibendrinimai) susietos su iškelta problema, tyrimo tikslu ir pasiektais rezultatais.

3. Iliustracinė medžiaga, lentelės, schemos, grafikai ir kt. pateikiami originalūs, geros kokybės (ne mažiau kaip 300 dpi; GIF, JPEG, PNG, TIFF formatais), nepažeidžiant autoriaus teisių.

 

Citavimo ir literatūros sąrašo sudarymo rekomendacijos

1. Nuorodos tekste į informacijos šaltinį ir literatūros sąrašas sudaromi pagal APA (Publication Manualof the American Psychological Association, www.apastyle.org) standartą. Šaltinio metus neskliausti.

2. Pateikiant nuorodą į informacijos šaltinį, atitinkamoje sakinio vietoje lenktiniuose skliaustuose nurodoma autoriaus pavardė ir publikavimo metai (autoriaus pavardė, metai), pvz., Naujoji ugdymo paradigma išreiškia kitokį mokymo ir mokymosi santykį studijų procese (Antanaitis, 2015).

3. Jeigu autoriaus pavardė yra sakinio dalis, skliausteliuose nurodomi tik metai, pvz., Petraitis (2016) išanalizavo įvairią periodinę literatūrą.

4. Cituojant informacijos šaltinį, kurį parengė du autoriai, kiekvieną kartą reikia nurodyti abu autorius, pvz., (Česnavičius, Gerulaitis, 2015).

5. Jeigu cituojama trijų ir daugiau autorių publikacija, skliausteliuose rašoma pirmojo autoriaus pavardė ir „et al.“, o po kablelio rašomi kūrinio leidimo metai, pvz., (Pinar et al., 2014).

6. Kai kūrinio leidėjas yra ne konkretūs autoriai, o asociacija, bendruomenė, vyriausybinė organizacija ar kt., autoriumi nurodomas kolektyvinis autorius, pvz., (LR seimas, 2016).

7. Literatūros sąrašas pateikiamas straipsnio pabaigoje ir sudaromas lotynų, po to kita abėcėle.

7.1. Straipsnis žurnale: Pavardė, V. V., Pavardė, V. Metai. Straipsnio antraštė. Žurnalo antraštė, tomas (numeris), puslapiai. Kavoliūtė, F. 2005. Bažnyčios – kultūrinio kraštovaizdžio plėtros indikatorius. Geografijos metraštis, 38 (1): 205–213.

7.2. Knyga: Pavardė, V. V., Pavardė, V. V. Metai. Knygos antraštė: paantraštė. Leidimo vieta: Leidyklos pavadinimas. Donelaitis, K. 2010. Metai, Pasakėčios. Vilnius: Baltos lankos.

7.3. Kolektyvinis autorius: Kolektyvinis autorius. Metai. Knygos antraštė: paantraštė. Leidimo vieta: Leidyklos pavadinimas. Lietuvos statistikos departamentas. 2016. Lietuvos statistikos metraštis. Vilnius: Informacijos ir leidybos centras.

7.4. Neidentifikuotas autorius: Antraštė. Metai. Leidimo vieta: Leidyklos pavadinimas. Lietuvos Respublikos Konstitucija. Ketvirtoji laida. 2014. Vilnius: Lietuvos informacijos centras prie Teisingumo ministerijos.

7.5. Knygos dalis: Pavardė, V. V. Metai. Knygos dalies antraštė. In V. Pavardė, V. Pavardė (red.). Knygos antraštė (puslapiai). Leidimo vieta: Leidyklos pavadinimas. Hart, M. 2000. Educating Cheap Labour. In: P. Raggat, R. Edwards, N. Small (Eds), The Learning Society. Challenges and Trends. Adult Learners, Education and Training 2 (pp. 96–111).

7.6. Publikuoti konferencijų straipsniai: Pavardė, V. Metai. Straipsnio antraštė. In Leidinio pavadinimas (puslapiai). Leidimo vieta: Leidyklos pavadinimas. Budrevičius, A. 2007. Žinių reiškiniai esaties koordinavimo sistemoje. In Informacijos ir žinių vadybos aprėptys šiuolaikinėje organizacijoje: žinių ekonomikos iššūkiai. Mokslinės praktinės konferencijos medžiaga (p. 117–125). Vilnius: VU leidykla.

7.7. Elektroninė knyga: Pavardė, V. Metai. Knygos antraštė. Prieiga per internetą: <http://xxxxxxxxxxxxxx> [žiūrėta: metai, mėnuo, diena]. Norkus, Z. 2008. Kokia demokratija, koks kapitalizmas? Pokomunistinė transformaci¬ja Lietuvoje lyginamosios istorinės sociologijos požiūriu.

<www.fsf.vu.lt/users/zennor/pub/Norkus_KokiaDemoKoksKapKnyga.pdf> [2016 04 14]

7.8. Elektroninis straipsnis: Pavardė, V. V., Pavardė, V. Metai. Straipsnio antraštė. Žurnalo antraštė, tomas (numeris), puslapiai. Prieiga per internetą: <http://xxxxxxxxxxxxxx> [žiūrėta: metai, mėnuo, diena]. Greiner, A. L., Wikle, T. A., Spencer, J. M. 2002. Geographic Education and Careers in Geography. Journal of Geography (101:4): 153–160.

<http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00221340208978491> [2015 11 18].

7.9. Interneto tinklalapis: Autorius. Metai. Straipsnio antraštė. Tinklalapio antraštė: paantraštė. Prieiga per internetą: <http://xxxxxxxxxxxxxx> [žiūrėta: metai, mėnuo, diena]. Gerulaitis, Š. 2014. Geografinių informacinių sistemų (GIS) taikymas geografijos pamokose pagrindinėje ir vidurinėje mokykloje. Ugdymo sodas: metodinė medžiaga. <https://sodas.ugdome.lt/metodine-medziaga> [2015 09 17].

7.10. Straipsnis iš duomenų bazių: Pavardė, V. Metai. Straipsnio pavadinimas. Žurnalo antraštė, tomas (numeris), puslapiai. Straipsnio doi numeris http://dx.doi.org/xxxxxxxxxx. Gillette, B. 2015. The nature and process of science and applications to geography education: a US perspective, International Research in Geographical and Environmental Education, 24 (1): 6–12. http://dx.doi.org/10.1080/10382046.2014.967112

 

Daugiau informacijos http://www.apastyle.org/

 

Atmintinė teikiantiems paraiškas

Pateikdami paraišką, autoriai turi patvirtinti, jog sutinka su visais žemiau pateikiamais reikalavimais. Priešingu atveju paraiškos nebus priimamos.

  1. Autorius garantuoja, kad pateiktas Kūrinys yra autoriaus (-ių) autorinis darbas, kuris niekur anksčiau nėra spausdintas ir nėra kuriame nėra pateiktas publikuoti kitame žurnale, nėra pažeistos kitų asmenų autorinės teisės ir kuriame tiesiogiai ar netiesiogiai panaudotos kitų autorių mintys yra pažymėtos, pateikiant nuorodas į šaltinius.
  2. Autorius (-iai) suteikia teisę be apribojimų Leidėjams skelbti straipsnį atviroje prieigoje.
  3. Žurnalui pateikiamas straipsnis yra parengtas Microsoft Word, OpenOffice, RTF ar WordPerfect dokumento formatu.
  4. Straipsnio tekste yra visos būtinos straipsnio dalys.
  5. Tekstas parengtas laikantis stilistinių ir bibliografinių rekomendacijų.
 

Asmens duomenų apsaugos deklaracija

Asmens duomenys ir elektroninio pašto adresai, pateikti šiam tinklapiui, bus naudojami tik pagal deklaruojamą paskirtį - žurnalų leidybai ir publikavimui. Šie duomenys nebus skelbiami viešai arba perduoti trečiosioms šalims (išskyrus atvejus, kai pagal galiojančius įstatymus tai padaryti privaloma).