Vakarų Kuršo aukštumos ir Vakarų žemaičių plynaukštės reljefo epigenetinė transformacija

Salomėja Lukaitė

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjami fliuvialiniai procesai, darantys tiesioginę įtaką paviršiaus formavimosi procesui. Fliuvialinėms formoms susidaryti būtinos dvi sąlygos: pakankamas tekančio vandens kiekis ir didelis paviršiaus nuolydis. Tyrimas atliktas Vakarų Kuršo aukštumoje ir Vakarų Žemaičių plynaukštėje, Skuodo rajone – Ylakių, Aleksandrijos, Šačių ir Skuodo seniūnijose, kur buvo tirtos Apšės, Kalties, Sarties, Spigino, Gypelkio, Luobos, Šatos ir Pragulbos upės. Šiose teritorijose tirta ledynų paliktas reljefas ir dabartinių procesų įtaka susidarant dabartiniam reljefui.

Reikšminiai žodžiai: Vakarų Kuršo aukštuma, Vakarų Žemaičių plynaukštė, fliuvialinės nuosėdos, limnogliacialinės nuosėdos, erozija, denudacija, akumuliacija.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/ge.2016.1


Visas tekstas:

PDF