Geografijos mokytojų darbo pamokose su sutrikusio intelekto mokiniais patirties tyrimas

Regina Venckienė

Santrauka


Straipsnyje aptariami kai kurie geografijos mokytojų darbo su sutrikusio intelekto mokiniais patirties aspektai, išryškinamos šį sutrikimą turinčių mokinių ugdymo(si) problemos, geografijos mokytojų veiklos planavimo bei mokymo(si) turinio individualizavimo ir taikomos metodikos patirtys, įvardijami dažniausiai naudojami mokymo(si) ir vertinimo būdai bei metodai, bendravimo ir bendradarbiavimo su kitais suinteresuotais asmenimis niuansai.

Reikšminiai žodžiai: geografijos mokytojai, sutrikusio intelekto mokiniai, ugdymo(si) problemos, ugdymo turinys ir jo individualizavimas, mokymo(si) ir vertinimo metodai.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/ge.2017.13


Visas tekstas:

PDF